bledy
FUDU&CO.
Zgodnie z par. IX, ust. 7 Regulaminu sklepu www.fudu.co Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. 
Zgodnie z powyższym informujemy o zmianie Regulaminu sklepu www.fudu.co. Z powodu zmian przepisów prawa.
Data publikacji nowego Regulaminu po zmianach: 01.01.2015
Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015
Poprzedni Regulamin obowiązywał od dnia 30.06.2014 roku do dania 31.12.2014
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego. Kierując się dobrem konsumentów zmianie w Regulaminie ulegają zaznaczone niżej zapisy Paragrafu IV:
Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym  Fudu&co. bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (czternastu dni) od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w ust.5 lub elektronicznie na adres kontakt@fudu.co. Wzór odstąpienia znajduje się na stronie www.fudu.co
2. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1
3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
4.Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym   niż     14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Klientowi weryfikuje, czy odesłane (zwrócone) przez Klienta Towary odpowiadają warunkom wskazanym w art. 7 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). 
6. Zwracany towar należy odsyłać na adres:
FUDU Sp. C.
ul. Modrzewskiego 24/34
97-300 Piotrków Tryb. 
z dopiskiem „Zwrot” 
Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie z nagłówkiem „Zwrot- odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą” oraz imię i nazwisko, pełne dane teleadresowe i opcjonalnie, numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze za kupiony towar.
7. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi. 
8. Należność za zwracany towar zostanie przekazana konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotowi podlegają wszystkie płatności dokonane przez klienta, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeśli takie występowały.
9. Sklep internetowy Fudu&Co. nie zwraca kosztów dostawy do Klienta zakupionego towaru, przy zwrotach produktów z zamówień, przy których Klient został zwolniony z opłaty za dostawę.
10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez administratora, administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, zgodnie z Art. 34, ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem jest zakup nagrania dźwiękowego lub wizualnego dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu, zgodnie z Art. 38, ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 
 
  
Regulamin
 
  
Słownik pojęć:
 
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
Administrator/Sprzedawca  – Sklep internetowy Fudu&Co., działający pod adresem www.fudu.co, jest prowadzony przez FUDU Sp. C., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 24/34 wpisaną do CEIDG NIP: 7712877401, Regon 101570535
 Portal/Sklep - platforma informatyczna, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internetowej, pod adresem www.fudu.co, stworzona i utrzymywana przez Administratora. Za pomocą portalu klient może składać zamówienia.
Klient – każdy podmiot składający zamówienie w sklepie
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie
Zawartość – Dane i Materiały lub ich fragmenty, opracowania.
Dane – wszelkie informacje, materiały, zdjęcia, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu przez Administratora, z których składa się Portal.
Użytkownik/Gość –Gość Sklepu, który przez dowolną czynność zapozna się z Zawartością
 
Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
1. Sklep internetowy Fudu&Co., zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów marki FUDU oraz towarów wykonywanych ręcznie przez artystów plastyków oraz projektantów za pośrednictwem sieci Internetowej na terenie Unii Europejskiej. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.fudu.co
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.fudu.co oraz e-mailowo na adres kontakt@fudu.co, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez stronę www.fudu.co prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego i zatwierdzenie go do realizacji. 
4. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem e-mail – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane:
-nazwę towaru lub towarów z wybranym kolorem (jeśli produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną) oraz wybranym rozmiarem w przypadku odzieży i pasków;
-ilość zamawianych towarów; 
- dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres- miasto, kod pocztowy, ulica, numer ulicy, numer domu, telefon)
-informacje o formie płatności – w przypadku zamówienia poprzez e-mail nie ma możliwości płatności online
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym FUDU Sp. C. za złożone zamówienie,
c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem online lub kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez system PayU.
6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 17:00).
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o jego dalszej realizacji 
8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Sprzedawca zwróci otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Klient może także wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienie  lub zakupu innego towaru, zamiast zwrotu pieniędzy.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 
11. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie fudu.co oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 
Ceny towarów i koszty dostawy
 
1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym www.fudu.co są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszt związane z wysyłką towarów, realizowane na terenie Polski pokrywa Sklep.
5. Przesyłki są doręczane tylko i wyłącznie przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 
 
Czas realizacji zamówienia
 
1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
3. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Fudu Sp. C. przez Klienta.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (24 godziny w przypadku Polski).Czas oczekiwania powyżej 5 dni dotyczy produktów „na zamówienie” lub z „przedłużonym okresem realizacji” (szczegóły określone przy produkcie).
5. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta
 
Formy płatności 
 
1. W sklepie internetowym Fudu&Co. za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
- Przelewem– na poniższy numer konta bankowego: 30114020170000440213004996
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
- Płatność online
Autoryzacji płatności on-line dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych on-line PayU. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
 
Reklamacje 
 
1. Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
4. Poprzez niezgodności towaru z umową rozumie się:
a) wady fabryczne,
b) uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
5. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika.
6. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.
7. W przypadku stwierdzenia podstaw do reklamacji wymienionych w pkt.3 Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres:
FUDU Sp. C.
ul. Modrzewskiego 24/34
97-300 Piotrków Tryb.
z dopiskiem „Reklamacja”
Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady produktu, z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi i żądaniem konsumenta.
8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z  reklamowanym towarem. 
9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy (zgodnie z oczekiwaniem klienta), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
10. Konsument, wysyła reklamowany towar na własny koszt. Koszt ten podlega zwrotowi w    przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
11. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep zwraca Klientowi koszty odesłania do kwoty 12,00 zł (brutto). Maksymalna wartość zwrotu została obliczona na podstawie stawek za paczkę priorytetową dokonaną za pośrednictwem Poczty Polskiej wg cennika z dn. 07.04.2014 r.
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym  Fudu&co. bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (czternastu dni) od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w ust.5 lub elektronicznie na adres kontakt@fudu.co. Wzór odstąpienia znajduje się na stronie www.fudu.co
2. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1
3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
4.Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym   niż     14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Klientowi weryfikuje, czy odesłane (zwrócone) przez Klienta Towary odpowiadają warunkom wskazanym w art. 7 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). 
6. Zwracany towar należy odsyłać na adres:
FUDU Sp. C.
ul. Modrzewskiego 24/34
97-300 Piotrków Tryb. 
z dopiskiem „Zwrot” 
Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie z nagłówkiem „Zwrot- odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą” oraz imię i nazwisko, pełne dane teleadresowe i opcjonalnie, numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze za kupiony towar.
7. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi. 
8. Należność za zwracany towar zostanie przekazana konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotowi podlegają wszystkie płatności dokonane przez klienta, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeśli takie występowały.
9. Sklep internetowy Fudu&Co. nie zwraca kosztów dostawy do Klienta zakupionego towaru, przy zwrotach produktów z zamówień, przy których Klient został zwolniony z opłaty za dostawę.
10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez administratora, administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, zgodnie z Art. 34, ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem jest zakup nagrania dźwiękowego lub wizualnego dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu, zgodnie z Art. 38, ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 
Korzystanie z Portalu
 
1. Korzystanie z Portalu, inne niż składanie Zamówień, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością Portalu. 
2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Portalu Fudu&Co.
3. Korzystanie z Portalu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, oświadcza że: 
a. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
b. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Zawartość.
c. w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych
 
Dane osobowe
 
1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
2. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Portalu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). 
3. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia.
4. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
5. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klienta Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
6. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
 
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie www.fudu.co
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a FUDU Sp. C. 
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.fudu.co
5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na jeden miesiąc przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.fudu.co wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 roku.

 

Zgodnie z par. IX, ust. 7 Regulaminu sklepu www.fudu.co Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. 
Zgodnie z powyższym informujemy o zmianie Regulaminu sklepu www.fudu.co.
Data publikacji nowego Regulaminu po zmianach: 03.06.2014
Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2014
Poprzedni Regulamin obowiązywał od dnia 11.04.2013 roku do dania 03.06.2014
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego. Kierując się dobrem konsumentów zmianie w Regulaminie ulegają następujące zapisy:
 §V Reklamacje:
Ust. 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady produktu, z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi i żądaniem konsumenta. – w poprzednim regulaminie wymagany był dodatkowo dokument potwierdzający zakup. Znosimy ten wymóg. Dodatkowo uwzględniamy żądanie Klienta względem tego, czy towar ma być naprawiony, czy wymieniony na nowy.
Ust. 9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy (zgodnie z oczekiwaniem klienta), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Dodaliśmy zapis, ze po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji Klient ma prawo wyboru względem tego, czy towar ma być naprawiony, czy wymieniony na nowy.
§VI. Prawo odstąpienia od umowy
Ust. 2. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. – ust. został dodany ze względu na uzupełnienie treści ważnych dla Konsumenta przy odstąpieniu od umowy. 
Ust. 4 Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie z nagłówkiem „Zwrot- odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą” oraz imię i nazwisko, pełne dane teleadresowe i opcjonalnie, numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze za kupiony towar. w poprzednim regulaminie wymagany był dodatkowo dokument potwierdzający zakup. Znosimy ten wymóg.
Ust. 6 Sklep internetowy Fudu&Co. nie zwraca kosztów dostawy do Klienta zakupionego towaru, przy zwrotach produktów z zamówień, przy których Klient został zwolniony z opłaty za dostawę. – zniesiony został zapis dotyczący potrącenia Klientowi opłaty za dostarczenie towaru.
Ust. 7. Należność za zwracany towar zostanie zwrócona zgodnie z wolą Klienta: - dodano zapis „zgodnie z wolą Klienta”
§ IX. Postanowienia końcowe
Ust. 5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo – wcześniejszy zapis wskazywał Sąd właściwy dla siedziby firmy
Ust. 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na jeden miesiąc przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.fudu.co wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
- wcześniejszy zapis nie wyjaśniał z jakich powodów Regulamin może zostać zmieniony oraz nie wskazywał drogi informowania Konsumentów o ewentualnych zmianach. 
Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  

Regulamin

  
Słownik pojęć:
 
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
Administrator/Sprzedawca  – Sklep internetowy Fudu&Co., działający pod adresem www.fudu.co, jest prowadzony przez FUDU Sp. C., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 24/18 wpisaną do CEIDG NIP: 7712877401, Regon 101570535
 Portal/Sklep - platforma informatyczna, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internetowej, pod adresem www.fudu.co, stworzona i utrzymywana przez Administratora. Za pomocą portalu klient może składać zamówienia.
Klient – każdy podmiot składający zamówienie w sklepie
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie
Zawartość – Dane i Materiały lub ich fragmenty, opracowania.
Dane – wszelkie informacje, materiały, zdjęcia, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu przez Administratora, z których składa się Portal.
Użytkownik/Gość –Gość Sklepu, który przez dowolną czynność zapozna się z Zawartością
I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep internetowy Fudu&Co., zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów marki FUDU oraz towarów wykonywanych ręcznie przez artystów plastyków oraz projektantów za pośrednictwem sieci Internetowej na terenie Unii Europejskiej. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.fudu.co
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.fudu.co oraz e-mailowo na adres kontakt@fudu.co, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez stronę www.fudu.co prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego i zatwierdzenie go do realizacji. 
4. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem e-mail – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane:
-nazwę towaru lub towarów z wybranym kolorem (jeśli produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną) oraz wybranym rozmiarem w przypadku odzieży i pasków;
-ilość zamawianych towarów; 
- dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres- miasto, kod pocztowy, ulica, numer ulicy, numer domu, telefon)
-informacje o formie płatności – w przypadku zamówienia poprzez e-mail nie ma możliwości płatności online
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym FUDU Sp. C. za złożone zamówienie,
c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem online lub kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez system PayU.
6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 17:00).
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o jego dalszej realizacji 
8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Sprzedawca zwróci otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Klient może także wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienie  lub zakupu innego towaru, zamiast zwrotu pieniędzy.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 
11. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie fudu.co oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
II. Ceny towarów i koszty dostawy
1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym www.fudu.co są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszt związane z wysyłką towarów, realizowane na terenie Polski pokrywa Sklep.
5. Przesyłki są doręczane tylko i wyłącznie przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 
III. Czas realizacji zamówienia
1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
3. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Fudu Sp. C. przez Klienta.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (24 godziny w przypadku Polski).Czas oczekiwania powyżej 5 dni dotyczy produktów „na zamówienie” lub z „przedłużonym okresem realizacji” (szczegóły określone przy produkcie).
5. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta
IV. Formy płatności 
1. W sklepie internetowym Fudu&Co. za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
- Przelewem– na poniższy numer konta bankowego: 30114020170000440213004996
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
- Płatność online
Autoryzacji płatności on-line dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych on-line PayU. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
V.Reklamacje 
1. Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w razie stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
4. Poprzez niezgodności towaru z umową rozumie się:
a) wady fabryczne,
b) uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
5. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika.
6. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela.
7. W przypadku stwierdzenia podstaw do reklamacji wymienionych w pkt.3 Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres:
FUDU Sp. C.
ul. Modrzewskiego 24/18
97-300 Piotrków Tryb.
z dopiskiem „Reklamacja”
Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady produktu, z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi i żądaniem konsumenta.
8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z  reklamowanym towarem. 
9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy (zgodnie z oczekiwaniem klienta), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
10. Konsument, wysyła reklamowany towar na własny koszt. Koszt ten podlega zwrotowi w    przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
11. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep zwraca Klientowi koszty odesłania do kwoty 12,00 zł (brutto). Maksymalna wartość zwrotu została obliczona na podstawie stawek za paczkę priorytetową dokonaną za pośrednictwem Poczty Polskiej wg cennika z dn. 01.01.2013 r.
VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym  Fudu&co. bez podania przyczyny w ciągu 10 dni (dziesięciu dni) od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia znajduje się na stronie www.fudu.co
2. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym   niż     14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
3. Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Klientowi weryfikuje, czy odesłane (zwrócone) przez Klienta Towary odpowiadają warunkom wskazanym w art. 7 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). 
4. Zwracany towar należy odsyłać na adres:
FUDU Sp. C.
ul. Modrzewskiego 24/18
97-300 Piotrków Tryb. 
z dopiskiem „Zwrot” 
Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie z nagłówkiem „Zwrot- odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą” oraz imię i nazwisko, pełne dane teleadresowe i opcjonalnie, numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze za kupiony towar.
5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.
6. Sklep internetowy Fudu&Co. nie zwraca kosztów dostawy do Klienta zakupionego towaru, przy zwrotach produktów z zamówień, przy których Klient został zwolniony z opłaty za dostawę.
7. Należność za zwracany towar zostanie zwrócona zgodnie z wolą klienta:
a) W ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta,
b) W ciągu 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazany przez Klienta 
VII. Korzystanie z Portalu
1. Korzystanie z Portalu, inne niż składanie Zamówień, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością Portalu. 
2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Portalu Fudu&Co.
3. Korzystanie z Portalu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, oświadcza że: 
a. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
b. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Zawartość.
c. w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych
VIII. Dane osobowe
1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
2. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Portalu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). 
3. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia.
4. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
5. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów przetwarzania i przechowywania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwo
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN
WYSYŁKA
ZWROTY
KONTAKT


Fudu&Co.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 24/18,
97-300 Piotrków Trybunalski

Projekt i wykonanie: Hollow Creative